Εθνική Άμυνα 27 Ιανουαρίου 2024

Κυβερνήτης φρεγάτας μέ μισθό 1.500€!

Κυβερνήτης φρεγάτας μέ μισθό 1.500€!

Ὅλο τό παρασκήνιο πού ὁδηγεῖ στελέχη τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ σέ ὁμαδικές παραιτήσεις – Οἱ ἀντιρρήσεις τοῦ ΓΕΝ στήν ἀποστολή τῆς «Ὕδρας» στήν Ἐρυθρά Θάλασσα λόγῳ ἐλλείψεως ἀντιαεροπορικῆς καλύψεως καί τό ηὐξημένο ρίσκο – Μόλις 19 ἑκατομμύρια εὐρώ θά στοίχιζε στόν προϋπολογισμό τό ἐπίδομα Στόλου πού ὑπονόμευσε ὁ προηγούμενος ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνος Φλῶρος! – Ἡ ἐμπορική ναυτιλία ἀπορροφᾶ τά καλύτερα στελέχη τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ

ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ἀντιμετωπίζει αὐτήν τήν στιγμή ὀξύ πρόβλημα ἐξ αἰτίας τῆς παραιτήσεως στελεχῶν του. Καί ὄχι μόνον ὑψηλόβαθμων. Τό σημαντικό ζήτημα εἶναι οἱ παραιτήσεις ἀξιωματικῶν καί ὑπαξιωματικῶν σέ χαμηλούς βαθμούς. Στελεχῶν, πού συγκροτοῦν τήν ραχοκοκκαλιά τοῦ Στόλου ἀλλά καί τό μέλλον τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

Τό συνεχιζόμενο κῦμα παραιτήσεων συνεδέθη μέ τόν προγραμματισμό τῆς ἀποστολῆς τῆς φρεγάτας «Ὕδρα» στήν πολυεθνική ἐπιχείρηση «Φρουρός Εὐημερίας» στήν Ἐρυθρά Θάλασσα. Αὐτή ὅμως εἶναι μόνον ἡ «κορυφή τοῦ παγόβουνου». Τό πρόβλημα προϋπῆρχε, καί οἱ ρίζες του εἶναι βαθειές. Καί στό παρελθόν πολεμικά μας πλοῖα εἶχαν μετάσχει σέ ἐξ ἴσου ἐπικίνδυνες διεθνεῖς ἀποστολές, εἴτε πάλι στήν Ἐρυθρά Θάλασσα, εἴτε στόν Περσικό Κόλπο, εἴτε στό Κέρας τῆς Ἀφρικῆς. Ποτέ ὅμως αὐτές δέν ἀπετέλεσαν αἰτίες παραιτήσεων.

Σήμερα ὅμως δέν εἶναι μόνον αὐτό! Συμβαίνει τό πρωτοφανές, στελέχη νά δηλώνουν ἀπαρέσκεια ἀπό τοῦ νά μετάσχουν στά πληρώματα παραλαβῆς τῶν νέων φρεγατῶν κλάσεως «Κίμων». Ἄλλοτε ὑπῆρχε ὑπερπροσφορά προσωπικοῦ γιά τίς παραλαβές νέων πλοίων. Τά στελέχη ἔσπευδαν «βάζοντας καί μέσον» γιά νά πᾶνε στήν Ἀμερική, στήν Γαλλία ἤ στήν Ὁλλανδία γιά τήν παραλαβή νέων ναυτικῶν μονάδων. Ἐνῷ τώρα μέ δυσκολία συγκεντρώνονται τά 100 στελέχη πού ἀπαιτοῦνται γιά κάθε πλοῖο. Τό πρόβλημα εἶναι κυρίως οἰκονομικό. Ὁ κυβερνήτης μιᾶς φρεγάτας, τό κόστος τῆς ὁποίας ἀνέρχεται σχεδόν σέ ἕνα δισεκατομμύριο, ἀμείβεται μέ 1.500 εὐρώ μηνιαίως. Ὑπάρχει βεβαίως ἰδεαλισμός καί διάθεσις προσφορᾶς, ἀλλά οἱ βιοποριστικές ἀνάγκες καθίστανται πιεστικές γιά ὅλους.

Ἐγκαίρως τό πρόβλημα εἶχε διαγνωσθεῖ ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἡ ὁποία εἰσηγήθηκε τήν χορήγηση ἐπιδόματος εἰδικῶς γιά τά πληρώματα τοῦ Στόλου. Τήν εἰσήγηση υἱοθέτησε ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος τήν ἐξήγγειλε ἀπό τό βῆμα τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μέ συνολικό κόστος γιά τόν προϋπολογισμό 19 ἑκατομμυρίων εὐρώ, ὅλοι οἱ ὑπηρετοῦντες στά πλοῖα θά ἐλάμβαναν ἀπό 200 (οἱ κατώτεροι ὑπαξιωματικοί) μέχρι 500 εὐρώ (οἱ κυβερνῆτες) μηνιαίως. Ἕνα ἀξιόλογο ποσόν πού θά ἀποτελοῦσε σημαντικό κίνητρο. Ἡ ἐξαγγελία του ἔγινε δεκτή μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό. Παρενέβη ὅμως ὁ (πρώην πλέον) ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντῖνος Φλῶρος, ὁ ὁποῖος θεώρησε «πρέπον» νά μοιράσει τά 19 ἑκατομμύρια σέ ὅλο τό προσωπικό, τό ὁποῖο ὑπηρετοῦσε ὑπό «εἰδικές συνθῆκες» (ὅπως ὁ ἴδιος τό ἐννοεῖ), μέ ἀποτέλεσμα τό ποσόν νά κατακερματισθεῖ καί στήν οὐσία νά ἐξανεμισθεῖ. Εὐλόγως τόν ἀρχικό ἐνθουσιασμό διεδέχθη ἀπογοήτευσις, καί τά πράγματα ἔγιναν χειρότερα. Καί ἐπειδή γιά τά στελέχη τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ὑπάρχει ἡ διέξοδος τῆς ἀνθούσης ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς ναυτιλίας, οἱ παραιτήσεις ἦσαν ἡ πρώτη ἄμεση συνέπεια.

Τό πρόβλημα ὅμως εἶναι διττό. Πέρα ἀπό τίς ἀπαραδέκτως χαμηλές ἀποδοχές τοῦ προσωπικοῦ, ὑπάρχει καί ἡ ἀπαξίωσις τῶν ὁπλικῶν συστημάτων καί τῶν πολεμικῶν πλοίων τά ὁποῖα ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ τά τελευταῖα χρόνια. Ἡ ἀντιαεροπορική τους ἄμυνα εἶναι ἀνεπαρκής. Διαθέτουν μόνον συστήματα ἐγγύς ἀεραμύνης (point defence) καί στέλνουμε τήν φρεγάτα «Ὕδρα» στήν Ἐρυθρά Θάλασσα σέ μίαν ἀποστολή πού ἀπαιτεῖ δυνατότητες ἀμύνης εὐρείας περιοχῆς (area defence), ὥστε νά προστατεύονται ἀπό τούς πυραύλους καί τά drones τῶν Χούθι τά ἐμπορικά πλοῖα πού τήν διασχίζουν. Ἡ ἐσπευσμένη ἐγκατάστασις στήν φρεγάτα ἑνός συστήματος ἀντί-drone τό ὁποῖο ἀντιμετωπίζει μέρος μόνον τῶν δυνητικῶν ἀπειλῶν, δέν λύνει τό πρόβλημα. Ἡ «Ὕδρα», ὅπως καί οἱ τέσσερεις φρεγάτες ΜΕΚΟ 200ΗΝ, διαθέτει ἀκόμη τά συστήματα τῆς δεκαετίας τοῦ ’90, τά ὁποῖα δέν ἐκσυγχρονίσθηκαν ποτέ. Τό σχετικό πρόγραμμα πού ἐνεκρίθη ἀπό τό ΚΥΣΕΑ πρό 20ετίας περίπου οὐδέποτε ὑλοποιήθηκε. Καί σήμερα πού ἀκόμη τό συζητᾶμε, τά πλοῖα εἶναι ἤδη παλαιά. Δέν βοηθᾶ στήν βελτίωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν πληρωμάτων νά βλέπουν ὅτι ὑπηρετοῦν σέ πλοῖα τά ὁποῖα εἶχαν γιά πολλά χρόνια ἐγκαταλειφθεῖ, καί τώρα πού ἀνέκυψε ἡ ἀνάγκη, «τρέχουμε καί δέν φθάνουμε».

Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Facebook

Ακολουθήστε τον Σάββα Καλεντερίδη στο Facebook

Ακολουθήστε τον Σάββα Καλεντερίδη στο Twitter

Εγγραφείτε στο κανάλι του infognomonpolitics.gr στο Youtube

Εγγραφείτε στο κανάλι του Σάββα Καλεντερίδη στο Youtube