fbpx
Weather Icon

Ἑλλάς – ΗΠΑ «φωτογραφίζουν» τήν συνεκμετάλλευση στό Αἰγαῖο

Ἑλλάς – ΗΠΑ «φωτογραφίζουν» τήν συνεκμετάλλευση στό Αἰγαῖο

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ἐξελίξεις προοιωνίζεται τό κείμενο πού υἱοθέτησαν Ἑλλάς καί ΗΠΑ πού πραγματοποίησαν τήν δεύτερη συνάντηση τῆς Ὁμάδος Ἐργασίας Ὑψηλοῦ Ἐπιπέδου Στρατηγικοῦ Διαλόγου γιά Ἐνεργειακά Θέματα. Ἐπί τῆς οὐσίας πρόκειται γιά προετοιμασία «λύσεων» συνεκμεταλλεύσεως στίς θαλάσσιες ζῶνες τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἐνῶ σέ ἀμφισβήτηση τίθεται ἡ «ἐμπορική βιωσιμότης» τοῦ ἀγωγοῦ EastMed, κατά τρόπον ὥστε νά δημιουργοῦνται σοβαρές ἐνδείξεις ὅτι βαδίζουμε πρός τόν ἐνταφιασμό του. Ἄλλωστε ὁ ἀγωγός αὐτός ἀναφέρεται ὡς μέρος τῶν ἔργων ὑποδομῆς πού δυνητικῶς μόνον «θά μποροῦσαν» νά ὑποστηριχθοῦν πρός ἐνίσχυσιν τῆς ἐνεργειακῆς ἀσφαλείας. Ὄχι ὡς ἀπαραίτητη ὑποδομή. Τό κείμενο εἶναι φαινομενικῶς ἀθῶο, πρέπει ὅμως νά διαβάσει κανείς «μέσα ἀπό τίς γραμμές» γιά νά κατανοήσει αὐτά πού μπορεῖ νά ὑποκρύπτονται. Γίνεται ἀναφορά στό ζήτημα τῶν ἐξορύξεων στίς θαλάσσιες αὐτές ζῶνες, καί καθώς τοῦτο συνδέεται μέ τήν διαμόρφωση συνεργασιῶν, καταλαβαίνει κανείς ὅτι οἱ «συνεργασίες» αὐτές ἐλάχιστα ἀπέχουν ἀπό τήν «συνεκμετάλλευση». Ἄλλωστε σημεῖα γιά τά ὁποῖα ἡ Τουρκία ἔχει δημοσιοποιήσει τήν πρόθεσή της νά προχωρήσει σέ γεωτρήσεις καί ἔρευνες, γειτνιάζουν μέ τίς ζῶνες γιά τίς ὁποῖες Ἑλλάς καί ΗΠΑ συζητοῦν θέτοντας θέμα ἐξορύξεων. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι στό σημεῖο αὐτό γίνεται ἀναφορά «στήν συμμετοχή τῆς ExxonMobil σέ συνεργασία μέ τήν Total καί τά Ἑλληνικά Πετρέλαια Δυτικά καί Νοτιοδυτικά τῆς Κρήτης». Ὅταν προστίθεται ὅτι «προσβλέπουν στή σφυρηλάτηση νέων συνεργασιῶν» εὐλόγως δημιουργεῖται τό ἐρώτημα, μέ ποιόν; Μέ τούς Τούρκους πού ἔχουν ὁριοθετήσει «οἰκόπεδα» γιά ἔρευνες καί ἐξορύξεις δίπλα;

Ἕνα ἄλλο σημαντικό ζήτημα εἶναι αὐτό τῶν ἀγωγῶν. Καί δέν πρέπει νά περάσει ἀπαρατήρητο τό γεγονός πώς ἐνῶ γίνεται λόγος γιά τόν EastMed, ἡ ἀμερικανική πλευρά δέν παραλείπει νά συγχαίρει τήν Ἑλλάδα γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἑλληνικοῦ τμήματος τοῦ ἀγωγοῦ TAP καί τήν κατασκευή τοῦ Διασυνδετηρίου ἀγωγοῦ Ἑλλάδος – Βουλγαρίας. Ὅσο γιά τόν East Med, αὐτός τοποθετεῖται στά ἔργα ὑποδομῆς, τά ὁποῖα θά ὑποστηριχθοῦν ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι εἶναι «ἐμπορικῶς βιώσιμα». Τό τί ἀκριβῶς σημαίνει αὐτό δέν προσδιορίζεται. Ἡ ἔκφρασις πού χρησιμοποιεῖται ὅμως ἀφήνει πολλά περιθώρια ἐλαστικῶν ἑρμηνειῶν, πέρα ἀπό τό ὅτι ὑπόκειται σέ πολλές ἐξωγενεῖς παραμέτρους πού διαφοροποιοῦν τά δεδομένα κατά τρόπο ἐξαιρετικά ἀσύμμετρο.

Θά πρέπει ἐπίσης νά γίνει ἀναφορά στήν στάση τοῦ Ἰσραήλ, διότι τόν τελευταῖο καιρό ἔχουν καλλιεργηθεῖ προσδοκίες συνεργασιῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐνεργειακή ἐκμετάλλευση τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Τά πράγματα δέν εἶναι τόσο εὐοίωνα. Χθές ὁ πρέσβυς τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἀθήνα Γιόσσι Ἀμράνι μίλησε στό ραδιόφωνο τῆς ΕΡΑ καί στούς δημοσιογράφους Θάνο Σιαφάκα καί Θοδωρῆ Ψαλιδόπουλο. Ἠρωτήθη ἄν κατά τήν ἄποψή του τά νησιά ἔχουν δικαιώματα σέ ὑφαλοκρηπῖδα καί ΑΟΖ. Ἀπήντησε ὅτι κάτι τέτοιο δέν ἀποτελεῖ προτεραιότητα γιά τήν χώρα του, διότι ἀφ’ ἑνός δέν ἔχει νησιά καί ἀφ’ ἑτέρου δέν ἔχει ὑπογράψει τήν Σύμβαση τοῦ ΟΗΕ γιά τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης. Ἀπέφυγε ἐξ ἄλλου νά καταλογίσει στήν Τουρκία εὐθύνες γιά τίς προκλητικές ἐνέργειές της. «Δέν βλέπουμε τήν Τουρκία ὡς αἰτία τριβῶν» εἶπε. Ἔτσι διέλυσε κάποιες ψευδαισθήσεις. Ψευδαισθήσεις διαλύει καί ὁ διάλογος μέ τίς ΗΠΑ. Γιά αὐτό καί παραθέτουμε τό κείμενο τῆς ἀνακοινώσεως πού ἐξεδόθη ἀπό τήν Ὁμάδα Ἐργασίας Ὑψηλοῦ Ἐπιπέδου Στρατηγικοῦ Διαλόγου γιά Ἐνεργειακά Θέματα, τονίζοντας τά σημεῖα πού ὁδηγοῦν στά ἀνωτέρω παρατεθέντα συμπεράσματα:

Για τη συνέχεια EstiaNews

 

σχετικά άρθρα