Συνεκμετάλλευση στό Αἰγαῖο προτείνει ὁ Σύμβουλος Ἐθνικῆς (Ἀν)ασφαλείας!

Συνεκμετάλλευση στό Αἰγαῖο προτείνει ὁ Σύμβουλος Ἐθνικῆς (Ἀν)ασφαλείας!
Μέ ποιό δικαίωμα ὑποκαθιστᾶ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν ὁ κ. Θ. Ντόκος;

ΣΕ ΑΚΡΩΣ περίεργες δηλώσεις προέβη ὁ ἀναπληρωτής Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Θάνος Ντόκος, λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι «εἶναι καιρός… ἡ Ἑλλάς καί ἡ Τουρκία νά στραφοῦν ἀπό τίς διμερεῖς διαφορές στά κοινά προβλήματα καί συμφέροντα καί νά υἱοθετήσουν μιά θετική ἀτζέντα». Σέ συνέντευξη τήν ὁποία ἔδωσε πρός τό Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο εἰδήσεων, ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι: «Ἀκόμη καί ἰδέες περί συνεκμετάλλευσης (kazan-kazan) μποροῦν νά συζητηθοῦν, ὑπό τήν προϋπόθεση τῆς προηγούμενης ὁριοθέτησης μέσω προσφυγῆς σέ διεθνές δικαιοδοτικό ὄργανο.»

Τί σημαίνουν ἄραγε ὅλα αὐτά; Μᾶς ἑτοιμάζουν κάτι καί δέν τό γνωρίζουμε; Συμφωνεῖ ὁ Κυριακός Μητσοτάκης μέ αὐτές τίς δηλώσεις; Ἀλλά καί πέρα ἀπό αὐτό, τί ἐννοεῖ ὁ κ. Ντόκος ὅταν ὁμιλεῖ γιά «διεθνές δικαιοδοτικό ὄργανο»; Ἐννοεῖ τήν Χάγη; Ἐννοεῖ κάποιας μορφῆς διαιτησία; Ἐννοεῖ κάτι ἄλλο; Ἔχει συναίσθηση τοῦ πόσο ἐπικίνδυνες ἀτραπούς θά μποροῦσε νά ἀνοίξει αὐτή ἡ πρότασις;
Μάλιστα, ὁ κ. Ντόκος ἐνέπλεξε καί τό ΝΑΤΟ στήν ὅλη συζήτηση, λέγοντας πώς: «Καλό θά ἦταν οἱ δύο χῶρες νά δοῦν πιό ζεστά τό ζήτημα τῶν Μέτρων Οἰκοδόμησης Ἐμπιστοσύνης στό Αἰγαῖο, ἐνδεχομένως ἐπανεξετάζοντας τήν παλαιότερη πρόταση τοῦ ναυάρχου Ἔρκαγια (μία συμβολική πτήση τόν χρόνο), ἤ ζητῶντας ἀπό τό ΝΑΤΟ νά διευκολύνει μιά τεχνικῆς φύσεως λύση στό ζήτημα τοῦ ἐναερίου χώρου».
Ὡς παλαιό στέλεχος ἑνός Ἰνστιτούτου πού ἰσχυρίζεται ὅτι εἰδικεύεται στήν ἐξωτερική καί ἀμυντική πολιτική, τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, ὁ κ. Ντόκος θά ἔπρεπε νά γνωρίζει ὅτι τά «Μέτρα Ἐμπιστοσύνης» ἔχουν συμφωνηθεῖ ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων, μέ ὑπαιτιότητα τῆς Τουρκίας, ἔχουν ἀποδειχθεῖ πλήρως ἀτελέσφορα. Ἐπιπροσθέτως ἡ ἀναφορά στήν «διευκόλυνση» πού θά μποροῦσε νά παράσχει τό ΝΑΤΟ δεικνύει παντελῆ ἔλλειψη γνώσεως τοῦ τρόπου, μέ τόν ὁποῖο λειτουργεῖ ἡ Συμμαχία, ἡ ὁποία τηρεῖ ἀπαρεγκλίτως τακτική ἴσων ἀποστάσεων μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν της, καί ὡς ἐκ τούτου ζητῶντας ὑποχωρήσεις ἀπό τήν Τουρκία στά ζητήματα τῶν διεκδικήσεών της θά ζητήσει ἀνάλογες ἀπό τήν Ἑλλάδα. Καί ἐπειδή ἡ Ἑλλάς δέν ἐγείρει διεκδικήσεις, οἱ ὑποχωρήσεις πού θά ζητηθοῦν θά ἀφοροῦν εὐθέως κυριαρχικά δικαιώματα πού εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα. Καί ἐγείρεται τό ἐρώτημα: Τά θεωρεῖ καί ὁ κ. Ντόκος ἀδιαπραγμάτευτα;
Ἐξ ἄλλου, ὁ ἀναπληρωτής Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας χαρακτηρίζει «καλοδεχούμενη» τήν πρόσφατη τοποθέτηση τοῦ Τούρκου πρέσβεως στήν Ἀθήνα, σέ συνέντευξή του σέ κυριακάτικη ἐφημερίδα, ὅτι «ἡ Τουρκία δέν εἶναι ἀναθεωρητική καί ἐπεκτατική χώρα». Καί ζητεῖ ἀπό τίς δύο χῶρες «νά δοῦν πιό ζεστά τό ζήτημα τῶν Μέτρων Οἰκοδομήσεως Ἐμπιστοσύνης» γιά τήν ἀποφυγή θερμοῦ ἐπεισοδίου στό Αἰγαῖο.
Σέ Μέτρα Ἐμπιστοσύνης ἀναφέρεται ὁ Τοῦρκος πρέσβυς, σέ Μέτρα Ἐμπιστοσύνης καί ὁ κ. Ντόκος…
Ὁ κ. Ντόκος θεωρεῖ ἀκόμη δυνατή τήν ἐνίσχυση τῆς συνεργασίας Τουρκίας – ΕΕ σέ τομεῖς κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, μέ παράλληλη συνέχιση τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων, ὑπό τήν προϋπόθεση ἑνός εἰλικρινοῦς διαλόγου, καθώς καί τῆς υἱοθετήσεως καί ἐφαρμογῆς ἑνός ἀποδεκτοῦ κώδικος συμπεριφορᾶς. Θά σημειώσουμε μόνον ὅτι τό νά περιμένει κανείς «εἰλικρινῆ διάλογο» καί «ἀποδεκτό κώδικα συμπεριφορᾶς» ἀπό τήν Τουρκία ἐμπίπτει στήν σφαῖρα τῆς πολιτικῆς φαντασίας καί προδίδει ἀσυγχώρητη ἐπιπολαιότητα ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάλυση τῶν ἐθνικῶν θεμάτων. Καί ἄν κάτι εἶναι ἀσυγχώρητο γιά ἕναν πανεπιστημιακό, εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνο γιά ἕναν ἀναπληρωτή Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας.
Θά παραθέσουμε κατά λέξιν παρακάτω τήν ἀπάντηση τοῦ κ. Ντόκου στήν ἐρώτηση ἄν ἀνησυχεῖ «γιά τό ἐνδεχόμενο θερμοῦ ἐπεισοδίου ἤ καί στρατιωτικῆς συγκρούσεως;» στήν ὁποία ἀπαντᾶ: «Ὁ μεγάλος ἀριθμός καθημερινῶν ἐπεισοδίων στόν ἀέρα καί τή θάλασσα στήν περιοχή τοῦ Αἰγαίου –ἀποτέλεσμα παράνομων τουρκικῶν κινήσεων, σύμφωνα μέ τήν ἑλληνική ἀντίληψη– αὐξάνει στατιστικά τό ἐνδεχόμενο θερμοῦ ἐπεισοδίου ἀπό ἀτύχημα».
Θά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ ἀναπληρωτής Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας καθιστᾶ σαφές ὅτι δέν υἱοθετεῖ τήν διαχρονική ἐθνική θέση ὅτι τά ἐπεισόδια στό Αἰγαῖο εἶναι ἀποτέλεσμα «παρανόμων τουρκικῶν κινήσεων» καί ἐμφατικά διαχωρίζει τήν θέση του προσθέτοντας: «Σύμφωνα μέ τήν ἑλληνική ἀντίληψη»! Μᾶς λέγει δηλαδή ὅτι δέν συμμερίζεται αὐτήν τήν «ἑλληνική ἀντίληψη». Παρά ταῦτα τόν ἔχουμε ἀναπληρωτή Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας.
Σέ ἄλλο σημεῖο ἔρχεται νά δώσει δικαιολογίες γιά τήν τουρκική στάση ὅσον ἀφορᾶ τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Λέγει συγκεκριμένως: «Πιθανόν οἱ ἀρχικές ἀναφορές στή Συνθήκη τῆς Λωζάννης νά ὀφείλονταν στίς ἀνησυχίες τῆς Τουρκίας περί ἐδαφικῶν ἀλλαγῶν στά ἀνατολικά σύνορά της, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς σύγκρουσης στή Συρία καί τῆς ἀστάθειας στήν εὐρύτερη περιοχή». Καί κατόπιν τούτου εἶναι ἱκανοποιημένος ἀπό τήν διευκρίνιση τοῦ Τούρκου πρέσβεως, ὅτι ἡ χώρα του «δέν εἶναι ἀναθεωρητική καί ἐπεκτατική». Αὐτό καί ἄν εἶναι πολιτική ἀφέλεια. Παρά ταῦτα ἐμεῖς τόν ἔχουμε ἀναπληρωτή Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας.
Καί σάν νά μήν ἔφθαναν αὐτά, ὁ κ. Ντόκος ἀναγνωρίζει ἐμμέσως ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει κάποια δικαιώματα στό Αἰγαῖο, ἀναφερόμενος ἐπικριτικά στήν ἀντίληψη τοῦ Ἀρχιπελάγους ὡς «ἑλληνικῆς λίμνης». Σχετικῶς ἀναφέρει: «Ἀναμφίβολα, θά ἦταν πολύ χρήσιμη ἡ ἐπανέναρξη τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν, ἀξιοποιῶντας τήν πρόοδο πού εἶχε ἐπιτευχθεῖ στό παρελθόν. Ἡ Ἑλλάδα ἀντιλαμβάνεται τίς τουρκικές ἀνησυχίες περί μετατροπῆς τοῦ Αἰγαίου σέ “ἑλληνική λίμνη”, κάτι πού ἄλλωστε ποτέ δέν ἐπιδίωξε, ἐνῶ καί τό διεθνές δίκαιο δίδει σχετικές λύσεις. Δέν θά μποροῦσε, ὡστόσο, ποτέ νά δεχθεῖ ἑλληνικά νησιά νά ἐπικάθονται σέ τουρκική ὑφαλοκρηπῖδα ἤ νά ὑπάρχει ἔλλειψη συνέχειας στίς ἑλληνικές θαλάσσιες ζῶνες, μέ δεδομένη τή γεωγραφία τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου καί τόν πολύ μεγάλο ἀριθμό ἑλληνικῶν νησιῶν». Εὐτυχῶς πού ἀναγνωρίζει τουλάχιστον ὅτι «ἐπίσης, ἀκραῖα μαξιμαλιστικές θέσεις περί θαλασσίων ζωνῶν καί μηδενικῆς ἐπιρροῆς νήσων, συνοδευόμενες ἀπό χάρτες τῆς “Γαλάζιας Πατρίδας” καί σκληρές δηλώσεις ἀσφαλῶς δέν βοηθοῦν».
Ἄκρως ἀνησυχητική εἶναι καί ἡ ἄποψις τήν ὁποία διατυπώνει γιά τό Κυπριακό, ἐπί τοῦ ὁποίου ἡ ἀντίληψίς του χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ὡς ἀποστασιοποιημένη. Μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει: «Θά μποροῦσαν ἐνδεχομένως νά εἶχαν διασκεδαστεῖ οἱ ἀνησυχίες τῶν Ἑλληνοκυπρίων σχετικά μέ τήν ἄποψη τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καί ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἀχμέτ Νταβούτογλου, ὅτι γιά τήν Τουρκία τό πραγματικό διακύβευμα εἶναι λιγώτερο τά συμφέροντα τῶν Τουρκοκυπρίων, καί κυρίως ἡ διασφάλιση τῆς τουρκικῆς παρουσίας καί ἐλέγχου ἐπί μιᾶς νήσου μέ ὑψηλή στρατηγική σημασία γιά τουρκικά συμφέροντα».
Δέν εἶναι ὅμως μόνον οἱ ἀναφορές Νταβούτογλου. Κάθε φράσις καί κάθε πρᾶξις τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς ἀναδεικνύουν τόν στόχο τους γιά τήν Κύπρο. Ὅτι θέλουν νά τήν ἐλέγχουν. Μόνον ὁ κ. Ντόκος δέν τό καταλαβαίνει αὐτό. Παρά ταῦτα ἐμεῖς τόν ἔχουμε ἀναπληρωτή Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας.
Πηγή: estianews

Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Facebook

Ακολουθήστε τον Σάββα Καλεντερίδη στο Facebook

Ακολουθήστε τον Σάββα Καλεντερίδη στο Twitter

Εγγραφείτε στο κανάλι του infognomonpolitics.gr στο Youtube

Εγγραφείτε στο κανάλι του Σάββα Καλεντερίδη στο Youtube